גדולי תרומה – הסכמות וחתומים מגדולי החסידות. זאלקווא תקס”ט [1809]

200$

ספר התרומות לרבי שמואל הסרדי עם ספר גדולי תרומה לרבי עזריה פיג’ו.

בראש הספר הסכמת המגיד מקוז’ניץ. ולאחריה רשימת חתומים ‘מתנדבי עם’ גדולה וחשובה בין החותמים מק”ק לובלין מתנוסס שמו של הרב רבי יעקב הלוי הורוויץ מלאנצהוט – הוא החוזה הקדוש מלובלין.
בהסכמת רבי אפרים זלמן מרגליות הוא מספר ששמע מאבותיו שהש”ך הוציא ממון רב כדי להשיג את הספר.

גידולי תרומה – זאלקווא תקס”ט [1809]. ד, [1], ט, [2], לד; סו; מז, מט-נח, ס-סד; יד, יז-מב; לב; יט דף. 37 ס”מ. חלק מהשער בדיו אדום, חיזוקי דבק בשער, כתמים מדיו צהוב בשוליים.

1 במלאי