הצדיק המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ, חידושי תורה, הקדשה, וחתימות.

300$

סידור הגאונים והמקובלים והחסידים בעריכת ידידו המקובל רבי משה יאיר וויינשטוק,

בדף שלפני השער הקדשה בכתב יד וחתימת הצדיק המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ, וחותמו.
בדף האחרון של הסידור חידושי תורה בענין ‘המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת’ בכתב יד קדשו וחתימתו משנת תשל”ג.

הצדיק המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ (תרפ”ב- תש”ע) מגדולי המקובלים והצדיקים בדור האחרון, אבד את כל משפחתו בשואה ולאחר השואה גר בגפו בתל אביב והסתיר את מעשיו ולפרנסתו עסק במדידת כבישים, התקרב לרבי צבי יהודה ברנדוויין וצורף לחבורת המקובלים שעמה נמנו רבי משה יאיר ווינשטוק. גדולי ישראל שהכירו בגדולתו עמדו עמו בקשרים, ביניהם האדמו”ר רבי אהרן מעלז והאדמו”ר הקודם מצאנז.
סידור הגאונים והמקובלים והחסידים, כרך שביעי. ירושלים תשל”ג [1973]. מצב טוב.

1 במלאי