יבין שמועה: ליוורנו תקנ"ב 1792 – עם חתימות חשובות

200$

הליכות עולם לרבי ישעיה הלוי מתלמסאן וסביבו יחנו כללי הגמרא למרן רבי יוסף קארו ויבין שמועה למהר"ש אלגאזי עם מפתחות חדשות להוצאה זו מאת הגאון בעל 'יד מלאכי'.

בשער הספר חתימת ידו של רבי אברהם כלפון (תק"א-תק"פ) מגדולי חכמי טריפולי, ידיד נאמן להחיד"א, עיין עליו בראש ספרו מעשה צדיקים. בדף פט,ב חתימה נוספת.

רישום בעלות נוסף: קנאו ממנו החו"ש סיני ועוקר הרים מו"ר המקובל האלוקי כמהר"ר יעקב אטלאני נרו יאיר אכי"ר.

ליוורנו תקנ"ב 1792. קמב דף. 29 ס"מ. מעט נקבי עש בתחילת הספר וסופו, מצב טוב.

1 במלאי