כתב יד הגאון רבי מרדכי הענא מהמבורג בעל ‘אגדת מרדכי’

1,200$

חידושים בשולחן ערוך אבן העזר בעניני שמות נשים ואנשים בכתיבת גיטין כתב יד הגאון רבי מרדכי הענא מהמבורג.

הגאון רבי מרדכי הענא – נין ונכד לבעל ‘חות יאיר’ דיין בהמבורג משנת תפ”ז ודרשן בעל שם, מחותנו של היעב”ץ, נשא ונתן עם גדולי דורו בהם רבי יהונתן אייבשיץ וחמיו בזיווג ראשון רבי שמשון חסיד בלוך בעל ‘נזירות שמשון’, נפטר בשנת תקכ”ז.

הניח אחריו י”ב חיבורים בכל מקצועות התורה חיבורו היחיד שנדפס בחייו הוא פירושו על ההגדה של פסח אגדת מרדכי שנדפס באמשטרדם בשנת תקכ”ד בהסכמת ה’כנסת יחזקאל’. שאר כתביו חלקם נשתמרו וחלקם נעלמו. אולי הקטע כתב היד שלפנינו הוא מתוך חיבורו ‘גדולת מרדכי’. (ראה חכמי אה”ו, המבורג תרס”ה עמ’ 43-45).

מצב: קרע קטן עם מעט חסרון בטקסט.
דפים וגודל: [3] עמ’ 21×17 ס”מ.

1 במלאי