מכתב בחתימת ידו של רבי יוסף חיים זוננפלד, ורבי אליהו קלצקין

600$

מכתב להנהלת קרן היתומים של אגודת ישראל על גבי נייר מסמכים רשמי של ‘בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין ‘.
המכתב במכונת כתיבה משנת תרפ”ז (1927). עליו חתומים הגבאים: דובער הלוי עפשטיין, משה ליב ברנשטיין.
בשולי המכתב חתימת  נשיאי בית היתומים: רבי אליהו קלצקין הרב מלובלין, בחותמת של חתימתו וחותמתו. ורבי יוסף חיים זוננפלד בחתימת יד קדשו.
29×22 ס”מ. מצב טוב.

1 במלאי