צאן קדשים: למברג תקע"א – נדפס בצוואת החוזה מלובלין

650$

ספר צאן קדשים – חידושים והגהות על מסכתות זבחים, מנחות, בכורות, ערכין, תמורה, מעילה מאת הגאון רבי אברהם חיים שור בעל 'תורת חיים' על הש"ס.

בשער נרשם – 'הובא לדפוס "בצוואת אדמו"ר… איש אלוקים קדוש מוהר"ר יצחק יעקב לוי הורביץ מלאנצוט הדר בק"ק לובלין'.

מעבר לשער הסכמה נדירה ומיוחדת מה'חוזה מלובלין'
למברג, תקע"א [1811].

[1], נג דף. 35 ס"מ. באחד הדפים הגהה בכתב יד. בשולי השער ודפים ראשונים מעט חיסרון משוקמים אמנותית, כריכה חדשה, מצב טוב.
סטפנסקי חסידות 653